Alkoholizm w Chorzowie

ALKOHOLIZM – SYTUACJA W CHORZOWIE

Uzależnienie od alkoholu jest zaburzeniem psychicznym i zaburzeniem zachowania, które diagnozuje się w oparciu o ICD 10. Ponadto klinicznie istotne są objawy tzw. współuzależnienia, czyli destrukcyjny wpływ picia na osoby z bliskiego otoczenia (współmałżonków, dzieci, rodzeństwa, rodziców), które przejawiają syndrom patologicznej adaptacji do sytuacji stwarzanej przez osobę uzależnioną. Według szacunków Urzędu Miasta w Chorzowie (szacunek na podst. Raportu z Badań ESPAD oraz danych PARPA) w mieście mieszka ok. 1 912 M (w wieku 18+) oraz ok. 449 K (w wieku 18+) uzależnionych od alkoholu.

W Poradni dla Osób Uzależnionych od Alkoholu „Anima” w latach 2011-2015 dominującą kategorię pacjentów stanowili mężczyźni (707 osób), kobiety zaś stanowiły 29% pacjentów (343 osoby). Od 2011 roku odsetek pacjentów w poradni na nieznacznie spada, jednak nie świadczy to o zmniejszającym się problemie. Przykładowo liczba pacjentów leczonych pierwszy raz stale wzrasta od 2013 roku. Dane dotyczące liczby hospitalizowanych pacjentów z rozpoznaniem alkoholowym na Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie w latach 2011-2015 są stabilne. Od 2013 roku liczba interwencji MKRPA regularnie wzrasta i w 2015 roku wyniosła 452 interwencje, a liczba wniosków kierowanych przez MKRPA do Sądu Rejonowego o orzeczenie obowiązku leczenia odwykowego wyniosła 151 osób w 2015 roku. Liczba rodzin objętych w tymże roku procedurą „Niebieskiej karty” wynosiła 227 (w 166 rodzinach występowało uzależnienie od alkoholu), a w chorzowskiej Izbie Wytrzeźwień zatrzymanych zostało 2058 osób, co stanowi ponad 41% wszystkich zatrzymanych.